پروژه های سرمایه گذاری

1-مجتمع مسكوني زرتشت .

2-مجتمع مسكوني پاسداران .

3-مجتمع اداري پشتيباني  شهيدمطهري .

4-مجتمع مسكوني بهار-تهران پارس(مديريت پيمان ).

5-ساختمان اداري مجتمع صنعتي شهيدشاه آبادي .

6-مجتمع مسكوني پايگاه وحدتي دزفول .

7-مجتمع مسكوني گلستان پاسداران .

8-طرح وساخت جايگاههاي سوخت گازطبيعي فشرده). (C.N.Gدر ایران .

9- مجتمع مسكوني هدايت .

10- مجتمع مسكوني گلريز.

11-مجتمع مسکونی نفت .

12-برجهای مسکونی ازگل .

13-مجتمع صنعتی مگابتن ورزقان ـ تولیدکننده بتن آماده و قطعات پیش ساخته بتنی .

Search